Skriv en mail jonas@bedrepraksis.dk eller ring på tlf. 2093 0787

Udgivelser

Nedenfor kan du se de bøger, kapitler og artikler jeg har udgivet

Bøger og kapitler

Sprogøe, J. & Sunesen, M. (2021) Kort og godt om kompetenceudvikling, Dansk Psykologisk Forlag

Denne bog giver et overskueligt overblik til alle, der søger svar på komplekse spørgsmål om kompetenceudvikling i professionelle og arbejdsmæssige sammenhænge.

Bogen bygger bro mellem teori og praksis, svarer på komplekse spørgsmål og sætter fokus på, hvad man konkret skal være opmærksom på. Bogen præsenterer også en model, som kan bruges, når man skal starte og facilitere dialog og refleksion i en medarbejder- eller ledergruppe i arbejdet med kompetenceudvikling.

Andersen, R., Sprogøe, J. & Aagerup, L.C. (2020) Dokumentation og socialpædagogik, I: Inge Andrea Bjørnshave (red.). Kvalitet i social- og specialpædagogik. Grundbog til pædagoguddannelsen, Dafolo

I dette kapitel undersøger vi socialpædagogisk praksis og kommer med bud på, hvordan man kan arbejde med dokumentation i en praksis, der er præget af høj kompleksitet og et sammensat vidensgrundlag. Kapitlet er skrevet til en grundbog på pædagoguddannelsen, men henvender sig til alle, der arbejder med dokumentation. 

Brandi, U. & Sprogøe, J. (2019) Det magiske øjeblik. Kvalitativ analyse skridt for skridt, Hans Reitzels Forlag

I denne bog tilbyder vi seks forskellige analysestrategier, som man som studerende eller forsker kan bruge når man skal analysere fx interviews eller observationer. Bogen er blevet grundbog på flere metodefag på både professionshøjskoler og universiteter.

Sprogøe, J. (2019) Individuel og organisatorisk læring i praksis, I: Ulla Skjødt og Inge Jekes (red.). Sygepleje i det nære sundhedsvæsen, Gads Forlag

I dette kapitel beskriver jeg hvordan man kan forstå og arbejde med individuel og organisatorisk læring i komplekse og omskiftelige organisationer. Du bliver klogere på, hvordan nyansatte kan skabe læring i organisationen, fordi de er i en position, hvor de kan stille undrende og ”sjove” spørgsmål. Bogen er blevet grundbog på sygeplejerskeuddannelsen.

Sprogøe, J., Christensen, M., Andersen, R. N., Aagerup, L. C., Hoffmann, M. (2019) Dokumentation med mening i socialpædagogisk arbejde, FORLAG Absalon

Tekst om bogen/hæftet

Sprogøe, J. (2018) The Innovation Diamond Learning Game, I: Sune Gudiksen & Jake Inlove, Gamification for Business, Kogan Paul

I kapitlet beskriver jeg Innovationsdiamantspillet™, et læringsspil, der udvikler medarbejdernes innovative kompetencer. Du bliver introduceret til spillet og dets underliggende lærings- og innovationssyn. Bogen henvender sig særligt til ledere og konsulenter, der gerne vil blive klogere på brugen af spil til organisationsudvikling.

Sprogøe, J., Boelsmand, J. & Davidsen, H. (red.) (2018) At gribe og gøre – innovation og entreprenørskab i professionshøjskolen, Frydenlund Academic

Bogen er en samling af artikler om innovation og entreprenørskab. Jeg bidrager også med en artikel om underviserroller i samskabte læreprocesser som giver bud på, hvordan man som underviser og konsulent kan understøtte samskabelse og nytænkning.

Sprogøe, J., Vetterlain Hansen, L., Vangdrup, M. og Marquard, M. (2017) Voksenlærerens kompetencer og kompetenceudvikling, Nordiska Ministerrådet

Tekst om bogen/hæftet

Sprogøe, J. og Jagd. K. (red.) (2016) Samarbejdsdrevet innovation i uddannelse, Frydenlund Academic

I denne bog udvikler vi en model for gode samarbejdsdrevne innovationsprocesser. Bogen henvender til konsulenter, ledere og undervisere, der vil blive bedre til at lave samarbejdsdreven innovation. Jeg bidrager også med en overbliksartikel om offentlig innovation.

Thrane, I-M. & Sprogøe, J. (2018) Bedre praktikvejledning på en nemmere måde – en brugsbog til social- og sundhedshjælperuddannelsen, FOA 

Tekst om hæftet

Thrane, I-M. & Sprogøe, J (2018) Bedre praktikvejledning på en nemmere måde – en brugsbog til social- og sundhedsassistentuddannelsen, FOA 

Tekst om hæftet

Thrane, I-M. & Sprogøe, J. (2018) Bedre praktikvejledning på en nemmere måde – en brugsbog til den pædagogiske assistentuddannelse, FOA 

Tekst om hæftet.

Sprogøe, J. og Jørnø, R. (2015) Introduktion af velfærdsteknologi i professionel praksis, I: Kathrine Eriksen mfl. (red.) Velfærd, teknologi og læring i et professionsperspektiv, UCSJ Forlag

I denne artikel fortæller vi om de udfordringer og muligheder, der er, når man skal implementere ny teknologi i sin organisation. Vi tilbyder nye forståelser og en række opmærksomhedspunkter til ledere og medarbejdere.

Sprogøe, J. og Winther-Jensen, T. (red) (2006) Identity, Education and Citizenship – Multiple Interrelations, Peter Lang

Tekst om bogen

Sprogøe, J. (2004) Motivation – midt imellem HRM og voksenpædagogik, I: Buk-Berge, Elisabeth, Holm-Larsen, Signe og Wiborg, Susanne (red.) Utdannelse på tvers av grenser – komparative studier, Didakta Norsk Forlag A/S

Tekst om hæftet

Sprogøe, J. (2003) Pædagogik, I: Pécseli, Benedicta (red.). Idéhistorie for de pædagogiske fag, Gyldendal

Tekst om bogen

Artikler

Sprogøe, J. & Thrane. I.M. (forthcoming-2020) Professionel vejleder-elevrelation i sundhedsfaglige erhvervsuddannelser, Kognition og Pædagogik, nr. 116 (2020)

Sunesen, M., Sprogøe, J., Christensen, S. og Lagermann, L.C. (2020) Ledelse og professionelle fællesskaber i FGU, Ledelse i Morgen, nr. 6, marts 2020

Sprogøe J. og Nielsen M.V. (2017) Dilemmaer ved dokumentation af socialpædagogisk, Socialpædagogerne

Sprogøe, J. Brandi, U. & Kristensen, N.E. (2016) Individual competences and organizational capabilities for re-innovation in the public sector, Paper presented at the OLKC-conference, St. Andrews, Scotland, April 2016

Kristensen, N. E. og Sprogøe J. (2015) Del de gode løsninger. Individuelle kompetencer og organisatoriske betingelser der styrker geninnovation i det offentlige, UCSJ

Sprogøe, J. og Pedersen, K. (2015) Sidemandsoplæring i et helhedsperspektiv, Erhvervspsykologi, 13(2)

Skjødt, U. og Sprogøe, J. (2014) Anerkendelse i professionsfaglig ledelse, Tidsskrift for Arbejdsliv, 16(1)

Sprogøe, J. og Kabat, K. (2014) Social kapital som ledelsesmæssig balanceakt, Erhvervspsykologi, 12(3)

Sprogøe, J. (2013) Social kapital i hierarkiske organisationer, Tidsskrift for Arbejdsliv 15, 1

Sprogøe, J. (2012) VI KA’ – kompetencer i spil, Erhvervspsykologi, 10(4)

Sprogøe. J. (2010) Kompetencer i spil – om at måle dét, du gør, I: Fokus på realkompetencer, nr 3, NVR – nationalt videnscenter for realkompetencevurderinger

Husted, B. og Sprogøe, J. (2010) Læringsformer, Temahæfte i Projekt KLAR, Selandia Forlag

Sprogøe, J. & Elkjaer, B. (2010) Induction: organizational renewal and the maintenance of status quo, Society and Business Review, 5, 2

Sprogøe J. & Rohde, N. (2009) Practicing induction: a generative dance between newcomers and organizations, Learning Inquiry, 3

Sprogøe, J. (2009) Induction – because first impressions last! A learning theoretical comparison of induction at a bank and a management consulting company. Ph.d. dissertation, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus University

Sprogøe, J. (2008) Skolen set med teoretiske briller, I: Næstved Fri Skole (red.), Frie børn lærer bedst, Books on Demand

Rohde, N. and Sprogøe, J. (2007) Induction practice – a generative dance between newcomers and organizations, paper presented at EGOS Colloquium, Vienna, Austria (nomineret til Best student paper)

Sprogøe, J. and Rohde, N. (2007) Induction and the opportunities for organizations to learn, paper presented at OLKC, London, Canada

Sprogøe, J. og Elkjaer, B. (2006) Induction as both organisational and individual learning, paper presented at EGOS Colloquium, Bergen, Norge

Sprogøe, J. (2003) Comparative analysis of lifelong learning strategies and their implementation in Denmark, Estonia, Finland, Iceland, Latvia, Lithuania, Norway, Sweden. Background Document for the conference: ”A Human Touch – Adults Learning with a Difference”, May 2003 i Riga. Nordic Council and Nordiska Folkliga Akademi. 

Luk menu
×
×

Kurv