Forløb

Læs her hvad længere forløb kan gøre for jeres organisation

Praksisnær udvikling, fokus og forankring

Organisationer skal udvikle sig, ellers stagnerer de og går til grunde. Men for meget, for hurtig og for ufokuseret udvikling risikerer at skabe stress, manglende ejerskab og svigtende engagement. 

Gode udviklingsprocesser kræver fokus, opmærksomhed, opfølgning, nysgerrighed og nænsomhed. Gode udviklingsprocesser udvikler organisationen såvel som medarbejderne, og skaber grobund for og lyst til yderligere udvikling.

Og gode udviklingsprocesser involverer dem, som det handler om. Og de er praksisnære. Både i tilrettelæggelsen, udførelsen og evalueringen af forløbet.

Det giver det bedste resultat, og sikrer at udviklingen forankres og lever videre i de organisatoriske strukturer og rutiner.

Nysgerrighed og nænsomhed

Veltilrettelagte udviklingsforløb kan være med til at rykke medarbejdere såvel som organisationer. Forløb over længere tid giver mulighed for at arbejde mere i dybden med konkrete problemstillinger, justere i forhold til opståede udfordringer og sikre ejerskab på længere sigt på tværs af organisationen. 

Men udvikling opleves ofte som modsætningen til drift og “det rigtige arbejde”. Det opleves at tage tid væk fra de opgaver, man ellers skal løse, og som man måske også bliver målt på. 

Og udviklingsforløb står sjældent alene, men lever side om side – og nogen gange endda med modstridende dagsordener og foci. Det giver en risiko for interne kampe om ressourcer og opmærksomhed.

Derfor skal udviklingsforløb tilrettelægges og udføres nysgerrigt og nænsomt. 

Når jeg laver længere forløb med organisationer går jeg nysgerrigt og nænsomt til værks. Jeg nysgerrig på hvordan organisationen fungerer, hvilke “dagsordener” der er på spil, hvilke muligheder og udfordringer man som leder og medarbejder kan støde på i forløbet. Og jeg går nænsomt til værks, forstået på den måde, at udviklingsprocesserne igangsættes og understøttes i et tempo som organisationen kan håndtere og arbejde med. Ellers vil der ske en dekobling med manglende ejerskab og forankring til følge. Igennem eksemplariske processer og en tydelig tilgang klædes ledere og medarbejdere selv på til at være nysgerrige og nænsomme – sammen og hver for sig. 

Længere forløb er svære at planlægge minutiøst. Intern såvel som ekstern kompleksitet kræver et konstant fokus, en evne til at arbejde både langsigtet og kortsigtet på en og samme gang, samt evnen til hyppige justeringer uden at tabe det overordnede mål af syne. Den evne bidrager jeg med, og den kan jeg hjælpe jer med at udvikle. 

Hvordan kan et længere forløb se ud?

Alle udviklingsforløb er unikke. De tilrettelægges i tæt samarbejde med jer – og ofte justeres de også flere gange undervejs. Simpelthen fordi det er nødvendigt for at sikre optimal forankring. Her er et par eksempler på længerevarende forløb, jeg har forestået i samarbejde med Steno Diabetes Center Odense og FGU Nordsjælland:

Udvikling af underviserkorps for STENO Diabetes Center Odense. Et aktionslæringsforløb, der løb over 1 år. 

Formålet var at understøtte udviklingen af et regionalt underviserkorps ved at uddanne en række sundhedsfaglige diabetesspecialister (læger, sygeplejersker, diætister, psykologer etc.) i voksenpædagogik og didaktik, samt understøtte netværksdannelse på tværs af specialer, lokationer, erfaringer og fagligheder. Forløbet blev tilrettelagt med følgende elementer.

 • flere indledende møder med projektleder og styregruppe med repræsentanter fra deltagerne (rammesætning, afgrænsning og identifikation af mål og udfordringer)
 • afvikling af aktionslæringsforløb med fokus på vekselvirkningen mellem kursusdage og individuelle prøvehandlinger (fokus på tilførsel af viden samt igangsættelse og understøttelse af individuelle aktioner i egen praksis)
 • løbende og tæt dialog med projektledelse og styregruppe mhp. justering af form og indhold i andet gennemløb med nye deltagere (justering ift. nye krav og forventninger)
 • opsamling af viden og erfaringer i et “metodekatalog” (etablering af fælles vidensdatabase som kan tilgås af flere i organisationen)
 • eksemplariske processer som deltagerne selv kunne bruge og bringe i anvendelse (tilgængelige og brugbare metoder)
 • inddragelse af deltagernes egne oplevede problemstillinger og inddragende processer, der understøttede videndeling på tværs af afdelinger, lokationer og faggrupper (transferunderstøttende stilladsering gennem praksisnær tilgang).

Institutionsudvikling af FGU Nordsjælland. En organisationsudviklingsproces, der løb over 1½ år.

Formålet med forløbet var at understøtte den pædagogiske udvikling i en nystartet organisation i en nystartet sektor. Forløbet blev kendetegnet af hyppige skift og behov for justeringer som følge af stort eksternt og internt pres på ledere og medarbejdere. Forløbet har haft følgende elementer: 

 • indledende samtaler med øverste ledelse omkring fokus og retning (overordnet rammesætning og udvikling af pejlemærker)
 • udvikling af såkaldt indsatsteori med lokale ledere (identifikation af lokale mål og aktiviteter)
 • observation og sparring med undervisere, fx i danskundervisningen, i frisørværkstedet og på tømrerværkstedet (sparring på konkrete og praksisnære problemstillinger, som den enkelte underviser måtte opleve)
 • temadage for samtlige undervisere med fælles refleksion ved hjælp af lokalt tilpassede refleksionsmodeller og -værktøjer (udvikling af fælles sprog, fælles tilgange og metodikker)
 • sparring og coaching med øverste ledelse (støtte til at identificere og håndtere de opståede problemstillinger – i projektet såvel som en del af den organisatoriske kompleksitet) 
 • hyppige møder med øverste ledelse og lokale ledere (konstant vekselvirkning mellem de lokalt identificerede behov for udvikling og hele organisationens behov for fælles retning)

Prisnomineret forløb

I 2022 har jeg samarbejdet med Dansk Håndværk om at udvikle et refleksionsværkstøj til byggebranchen for at skabe bedre byggevaner. Værktøjet Kort & Godt – bedre byggevaner understøtter at man som håndværker stopper op og “orienterer” sig i sin byggeproces for at sikre bedre koordinering med andre faggrupper, mindre spild og bedre arbejdsmiljø. Værktøjet er blevet testet på bygge- og anlægsuddannelsen på Aalborg TECH, og blev i 2022 nomineret til Værdibygs fornemme Procespris, hvor det endte som en af blot tre finalister. 

Se et kort klip om værktøjet her:

Kontakt

Kontakt mig for en uforpligtende samtale om mulighederne for jeres organisation.