Skriv en mail jonas@bedrepraksis.dk eller ring på tlf. 2093 0787

Udgivelser

Nedenfor kan du se de bøger, kapitler og artikler jeg har udgivet. Klik på emnerne for at komme til købsside eller downloade en gratis pdf

Bøger og kapitler

Sprogøe, J. & Sunesen, M. (2021) Kort og godt om kompetenceudvikling, Dansk Psykologisk Forlag

Denne bog giver et overskueligt overblik til alle, der søger svar på komplekse spørgsmål om kompetenceudvikling i professionelle og arbejdsmæssige sammenhænge. Bogen bygger bro mellem teori og praksis, svarer på komplekse spørgsmål og sætter fokus på, hvad man konkret skal være opmærksom på. Bogen præsenterer også en model, som kan bruges, når man skal starte og facilitere dialog og refleksion i en medarbejder- eller ledergruppe i arbejdet med kompetenceudvikling.

Andersen, R., Sprogøe, J. & Aagerup, L.C. (2020) Dokumentation og socialpædagogik, I: Inge Andrea Bjørnshave (red.). Kvalitet i social- og specialpædagogik. Grundbog til pædagoguddannelsen, Dafolo

I dette kapitel undersøger vi socialpædagogisk praksis og kommer med bud på, hvordan man kan arbejde med dokumentation i en praksis, der er præget af høj kompleksitet og et sammensat vidensgrundlag. Kapitlet er skrevet til en grundbog på pædagoguddannelsen, men henvender sig til alle, der arbejder med dokumentation. 

Brandi, U. & Sprogøe, J. (2019) Det magiske øjeblik. Kvalitativ analyse skridt for skridt, Hans Reitzels Forlag

I denne bog tilbyder vi seks forskellige analysestrategier, som man som studerende eller forsker kan bruge når man skal analysere fx interviews eller observationer. Bogen er blevet grundbog på flere metodefag på både professionshøjskoler og universiteter.

Sprogøe, J. (2019) Individuel og organisatorisk læring i praksis, I: Ulla Skjødt og Inge Jekes (red.). Sygepleje i det nære sundhedsvæsen, Gads Forlag

I dette kapitel beskriver jeg hvordan man kan forstå og arbejde med individuel og organisatorisk læring i komplekse og omskiftelige organisationer. Du bliver klogere på, hvordan nyansatte kan skabe læring i organisationen, fordi de er i en position, hvor de kan stille undrende og ”sjove” spørgsmål. Bogen er blevet grundbog på sygeplejerskeuddannelsen.

Sprogøe, J., Christensen, M., Andersen, R. N., Aagerup, L. C., Hoffmann, M. (2019) Dokumentation med mening i socialpædagogisk arbejde, FORLAG Absalon

Konceptsamlingen beskriver en række koncepter, der kvalificerer arbejdet med dokumentation af den socialpædagogiske praksis. Koncepterne bidrager på forskellig vis til at skabe overblik, mening og læring i forhold til tilbuddets dokumentationspraksis, og dermed bidrager koncepterne til at kvalificere det socialpædagogiske arbejde – til gavn for borgeren.

Sprogøe, J. (2018) The Innovation Diamond Learning Game, I: Sune Gudiksen & Jake Inlove, Gamification for Business, Kogan Paul

I kapitlet beskriver jeg Innovationsdiamantspillet™, et læringsspil, der udvikler medarbejdernes innovative kompetencer. Du bliver introduceret til spillet og dets underliggende lærings- og innovationssyn. Bogen henvender sig særligt til ledere og konsulenter, der gerne vil blive klogere på brugen af spil til organisationsudvikling.

Sprogøe, J., Boelsmand, J. & Davidsen, H. (red.) (2018) At gribe og gøre – innovation og entreprenørskab i professionshøjskolen, Frydenlund Academic

Bogen er en samling af artikler om innovation og entreprenørskab. Jeg bidrager også med en artikel om underviserroller i samskabte læreprocesser som giver bud på, hvordan man som underviser og konsulent kan understøtte samskabelse og nytænkning.

Sprogøe, J., Vetterlain Hansen, L., Vangdrup, M. og Marquard, M. (2017) Voksenlærerens kompetencer og kompetenceudvikling, Nordiska Ministerrådet

Rapporten er en sammenfatning af resultaterne af en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse gennemført i efteråret 2016 og foråret 2017. Rapporten har til formål at supplere tidligere rapporters resultater og konklusioner med en kortlægning af voksenlærerens egne oplevede kompetencebehov. Samtidigt skal rapporten belyse voksenlærerens indstilling til fælles, nordiske uddannelsesinitiativer indenfor voksnes læring for at give grundlag for anbefalinger til videre arbejde med kompetenceudvikling af nordiske voksenlærere. 

Sprogøe, J. og Jagd. K. (red.) (2016) Samarbejdsdrevet innovation i uddannelse, Frydenlund Academic

I denne bog udvikler vi en model for gode samarbejdsdrevne innovationsprocesser. Bogen henvender til konsulenter, ledere og undervisere, der vil blive bedre til at lave samarbejdsdreven innovation. Jeg bidrager også med en overbliksartikel om offentlig innovation.

Thrane, I-M. & Sprogøe, J. (2018) Bedre praktikvejledning på en nemmere måde – en brugsbog til social- og sundhedshjælperuddannelsen, FOA 

Brugsbogen henvender sig til alle, der har med praktikvejledning at gøre og indeholder en række redskaber, der kan hjælpe med at strukturere vejledningssituationen i praksis, hjælpe med at adskille den personlige relation fra den professionelle relation i forhold til eleven, samt hjælpe med at øge elevens faglige refleksion og dermed øge læringsudbyttet. 

 

Thrane, I-M. & Sprogøe, J (2018) Bedre praktikvejledning på en nemmere måde – en brugsbog til social- og sundhedsassistentuddannelsen, FOA 

Brugsbogen henvender sig til alle, der har med praktikvejledning at gøre og indeholder en række redskaber, der kan hjælpe med at strukturere vejledningssituationen i praksis, hjælpe med at adskille den personlige relation fra den professionelle relation i forhold til eleven, samt hjælpe med at øge elevens faglige refleksion og dermed øge læringsudbyttet. 

Thrane, I-M. & Sprogøe, J. (2018) Bedre praktikvejledning på en nemmere måde – en brugsbog til den pædagogiske assistentuddannelse, FOA 

Brugsbogen henvender sig til alle, der har med praktikvejledning at gøre og indeholder en række redskaber, der kan hjælpe med at strukturere vejledningssituationen i praksis, hjælpe med at adskille den personlige relation fra den professionelle relation i forhold til eleven, samt hjælpe med at øge elevens faglige refleksion og dermed øge læringsudbyttet. 

Sprogøe, J. og Jørnø, R. (2015) Introduktion af velfærdsteknologi i professionel praksis, I: Kathrine Eriksen mfl. (red.) Velfærd, teknologi og læring i et professionsperspektiv, UCSJ Forlag

I denne artikel fortæller vi om de udfordringer og muligheder, der er, når man skal implementere ny teknologi i sin organisation. Vi tilbyder nye forståelser og en række opmærksomhedspunkter til ledere og medarbejdere.

Sprogøe, J. og Winther-Jensen, T. (red) (2006) Identity, Education and Citizenship – Multiple Interrelations, Peter Lang

The book presents the outcomes of the 21st Conference of the Comparative Education Society in Europe (CESE) held in Copenhagen in summer 2004. Bringing together studies related to educational policies, the volume deals with the fact that the stream of ideas, information, culture, and money across the national borders continues to increase and to influence all sectors of modern society. Among the sectors most powerfully affected are educational practices and educational institutions of all kinds. Consequently, national educational policies must be examined and reviewed. The book tries to broaden the scope of existing Comparative Education literature and demonstrates the advantages of employing a comparative approach to current trends in society and education.

Sprogøe, J. (2004) Motivation – midt imellem HRM og voksenpædagogik, I: Buk-Berge, Elisabeth, Holm-Larsen, Signe og Wiborg, Susanne (red.) Utdannelse på tvers av grenser – komparative studier, Didakta Norsk Forlag A/S

 

Sprogøe, J. (2003) Pædagogik, I: Pécseli, Benedicta (red.). Idéhistorie for de pædagogiske fag, Gyldendal

Bogen er en historisk og videnskabsteoretisk indføring i det pædagogiske områdes grundfag. Bogen henvender sig til alle studerende på alle niveauer ved pædagog- og lærerseminarier, de sociale højskoler mfl. 

Artikler

Sprogøe, J. & Thrane. I.M. (forthcoming-2020) Professionel vejleder-elevrelation i sundhedsfaglige erhvervsuddannelser, Kognition og Pædagogik, nr. 116 (2020)

Sunesen, M., Sprogøe, J., Christensen, S. og Lagermann, L.C. (2020) Ledelse og professionelle fællesskaber i FGU, Ledelse i Morgen, nr. 6, marts 2020

Sprogøe J. og Nielsen M.V. (2017) Dilemmaer ved dokumentation af socialpædagogisk, Socialpædagogerne

Sprogøe, J. Brandi, U. & Kristensen, N.E. (2016) Individual competences and organizational capabilities for re-innovation in the public sector, Paper presented at the OLKC-conference, St. Andrews, Scotland, April 2016

Kristensen, N. E. og Sprogøe J. (2015) Del de gode løsninger. Individuelle kompetencer og organisatoriske betingelser der styrker geninnovation i det offentlige, UCSJ

Sprogøe, J. og Pedersen, K. (2015) Sidemandsoplæring i et helhedsperspektiv, Erhvervspsykologi, 13(2)

Skjødt, U. og Sprogøe, J. (2014) Anerkendelse i professionsfaglig ledelse, Tidsskrift for Arbejdsliv, 16(1)

Sprogøe, J. og Kabat, K. (2014) Social kapital som ledelsesmæssig balanceakt, Erhvervspsykologi, 12(3)

Sprogøe, J. (2013) Social kapital i hierarkiske organisationer, Tidsskrift for Arbejdsliv 15, 1

Sprogøe, J. (2012) VI KA’ – kompetencer i spil, Erhvervspsykologi, 10(4)

Sprogøe. J. (2010) Kompetencer i spil – om at måle dét, du gør, I: Fokus på realkompetencer, nr 3, NVR – nationalt videnscenter for realkompetencevurderinger

Husted, B. og Sprogøe, J. (2010) Læringsformer, Temahæfte i Projekt KLAR, Selandia Forlag

Sprogøe, J. & Elkjaer, B. (2010) Induction: organizational renewal and the maintenance of status quo, Society and Business Review, 5, 2

Sprogøe J. & Rohde, N. (2009) Practicing induction: a generative dance between newcomers and organizations, Learning Inquiry, 3

Sprogøe, J. (2009) Induction – because first impressions last! A learning theoretical comparison of induction at a bank and a management consulting company. Ph.d. dissertation, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus University

Sprogøe, J. (2008) Skolen set med teoretiske briller, I: Næstved Fri Skole (red.), Frie børn lærer bedst, Books on Demand

Rohde, N. and Sprogøe, J. (2007) Induction practice – a generative dance between newcomers and organizations, paper presented at EGOS Colloquium, Vienna, Austria (nomineret til Best student paper)

Sprogøe, J. and Rohde, N. (2007) Induction and the opportunities for organizations to learn, paper presented at OLKC, London, Canada

Sprogøe, J. og Elkjaer, B. (2006) Induction as both organisational and individual learning, paper presented at EGOS Colloquium, Bergen, Norge

Sprogøe, J. (2003) Comparative analysis of lifelong learning strategies and their implementation in Denmark, Estonia, Finland, Iceland, Latvia, Lithuania, Norway, Sweden. Background Document for the conference: ”A Human Touch – Adults Learning with a Difference”, May 2003 i Riga. Nordic Council and Nordiska Folkliga Akademi. 

Luk menu
×
×

Kurv