Udgivelser

Nedenfor kan du se de bøger, kapitler og artikler jeg har udgivet. Klik på emnerne for at komme til købsside eller downloade en gratis pdf

Bøger og kapitler

Sprogøe, J. & Sunesen, M.K.S. (red.) (2024) Kognition og pædagogik. TEMA: Inklusion og Salamanca-erklæringen, 34.årgang, nr.131, 2024, Dansk Psykologisk Forlag

Kognition og pædagogik er et visionært og inspirerende pædagogisk-psykologisk tidsskrift, der sætter fokus på kunsten at skabe gode læringsmiljøer. Tidsskriftet præsenterer den nyeste viden inden for emner som læring og kreativitet, hjerne, psyke og eksistens, intelligens og kompetenceudvikling,  generel pædagogik og specialpædagogik, samt videnskabelige, moralske og æstetiske læreprocesser.

Sprogøe, J. (red.) mfl. (2023) Kognition og pædagogik. TEMA: Praksislæring, 33.årgang, nr.127, 2023, Dansk Psykologisk Forlag

Kognition og pædagogik er et visionært og inspirerende pædagogisk-psykologisk tidsskrift, der sætter fokus på kunsten at skabe gode læringsmiljøer. Tidsskriftet præsenterer den nyeste viden inden for emner som læring og kreativitet, hjerne, psyke og eksistens, intelligens og kompetenceudvikling,  generel pædagogik og specialpædagogik, samt videnskabelige, moralske og æstetiske læreprocesser.

Sprogøe, J. (2022) FGU som mellemform, – og transformation af professionsidentitet, I: Peter Andersen og Micki Sonne Kaa Sunesen (red.). Mellemformer i skole og dagtilbud, Akademisk Forlag

Med afsæt i en forståelse af den forberedende grunduddannelse (FGU) som mellemform beskrives, hvordan forskellige professionsidentiteter fungerer side om side i FGU’en. Gennem to praksisfortællinger illustreres, hvordan lærerne med afsæt i deres respektive professionsidentiteter har udfordringer med at leve op til lovgivningens målsætninger. Det kalder på en transformation af professionsidentiteterne. Kapitlet giver et bud på, hvordan denne transformation kan understøttes.

Sprogøe, J. & Sunesen, M. (2021) Kort og godt om kompetenceudvikling, Dansk Psykologisk Forlag

Denne bog giver et overskueligt overblik til alle, der søger svar på komplekse spørgsmål om kompetenceudvikling i professionelle og arbejdsmæssige sammenhænge. Bogen bygger bro mellem teori og praksis, svarer på komplekse spørgsmål og sætter fokus på, hvad man konkret skal være opmærksom på. Bogen præsenterer også en model, som kan bruges, når man skal starte og facilitere dialog og refleksion i en medarbejder- eller ledergruppe i arbejdet med kompetenceudvikling.

Andersen, R., Sprogøe, J. & Aagerup, L.C. (2020) Dokumentation og socialpædagogik, I: Inge Andrea Bjørnshave (red.). Kvalitet i social- og specialpædagogik. Grundbog til pædagoguddannelsen, Dafolo

I dette kapitel undersøger vi socialpædagogisk praksis og kommer med bud på, hvordan man kan arbejde med dokumentation i en praksis, der er præget af høj kompleksitet og et sammensat vidensgrundlag. Kapitlet er skrevet til en grundbog på pædagoguddannelsen, men henvender sig til alle, der arbejder med dokumentation. 

Brandi, U. & Sprogøe, J. (2019) Det magiske øjeblik. Kvalitativ analyse skridt for skridt, Hans Reitzels Forlag

I denne bog tilbyder vi seks forskellige analysestrategier, som man som studerende eller forsker kan bruge når man skal analysere fx interviews eller observationer. Bogen er blevet grundbog på flere metodefag på både professionshøjskoler og universiteter.

Sprogøe, J. (2019) Individuel og organisatorisk læring i praksis, I: Ulla Skjødt og Inge Jekes (red.). Sygepleje i det nære sundhedsvæsen, Gads Forlag

I dette kapitel beskriver jeg hvordan man kan forstå og arbejde med individuel og organisatorisk læring i komplekse og omskiftelige organisationer. Du bliver klogere på, hvordan nyansatte kan skabe læring i organisationen, fordi de er i en position, hvor de kan stille undrende og ”sjove” spørgsmål. Bogen er blevet grundbog på sygeplejerskeuddannelsen.

Sprogøe, J., Christensen, M., Andersen, R. N., Aagerup, L. C., Hoffmann, M. (2019) Dokumentation med mening i socialpædagogisk arbejde, Forlag Absalon

Konceptsamlingen beskriver en række koncepter, der kvalificerer arbejdet med dokumentation af den socialpædagogiske praksis. Koncepterne bidrager på forskellig vis til at skabe overblik, mening og læring i forhold til tilbuddets dokumentationspraksis, og dermed bidrager koncepterne til at kvalificere det socialpædagogiske arbejde – til gavn for borgeren.

 

Sprogøe, J. (2018) The Innovation Diamond Learning Game, I: Sune Gudiksen & Jake Inlove, Gamification for Business, Kogan Paul

I kapitlet beskriver jeg Innovationsdiamantspillet™, et læringsspil, der udvikler medarbejdernes innovative kompetencer. Du bliver introduceret til spillet og dets underliggende lærings- og innovationssyn. Bogen henvender sig særligt til ledere og konsulenter, der gerne vil blive klogere på brugen af spil til organisationsudvikling.

Sprogøe, J., Boelsmand, J. & Davidsen, H. (red.) (2018) At gribe og gøre – innovation og entreprenørskab i professionshøjskolen, Frydenlund Academic

Bogen er en samling af artikler om innovation og entreprenørskab. Jeg bidrager også med en artikel om underviserroller i samskabte læreprocesser som giver bud på, hvordan man som underviser og konsulent kan understøtte samskabelse og nytænkning.

Thrane, I-M. & Sprogøe, J (2018) Bedre praktikvejledning på en nemmere måde – en brugsbog til social- og sundhedsassistentuddannelsen, FOA 

Brugsbogen henvender sig til alle, der har med praktikvejledning at gøre og indeholder en række redskaber, der kan hjælpe med at strukturere vejledningssituationen i praksis, hjælpe med at adskille den personlige relation fra den professionelle relation i forhold til eleven, samt hjælpe med at øge elevens faglige refleksion og dermed øge læringsudbyttet. 

Thrane, I-M. & Sprogøe, J. (2018) Bedre praktikvejledning på en nemmere måde – en brugsbog til social- og sundhedshjælperuddannelsen, FOA 

Brugsbogen henvender sig til alle, der har med praktikvejledning at gøre og indeholder en række redskaber, der kan hjælpe med at strukturere vejledningssituationen i praksis, hjælpe med at adskille den personlige relation fra den professionelle relation i forhold til eleven, samt hjælpe med at øge elevens faglige refleksion og dermed øge læringsudbyttet. 

 

Thrane, I-M. & Sprogøe, J. (2018) Bedre praktikvejledning på en nemmere måde – en brugsbog til den pædagogiske assistentuddannelse, FOA 

Brugsbogen henvender sig til alle, der har med praktikvejledning at gøre og indeholder en række redskaber, der kan hjælpe med at strukturere vejledningssituationen i praksis, hjælpe med at adskille den personlige relation fra den professionelle relation i forhold til eleven, samt hjælpe med at øge elevens faglige refleksion og dermed øge læringsudbyttet. 

Sprogøe, J., Vetterlain Hansen, L., Vangdrup, M. og Marquard, M. (2017) Voksenlærerens kompetencer og kompetenceudvikling, Nordiska Ministerrådet

Rapporten er en sammenfatning af resultaterne af en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse gennemført i efteråret 2016 og foråret 2017. Rapporten har til formål at give grundlag for anbefalinger til videre arbejde med kompetenceudvikling af nordiske voksenlærere.

Sprogøe, J. og Jagd. K. (red.) (2016) Samarbejdsdrevet innovation i uddannelse, Frydenlund Academic

I denne bog udvikler vi en model for gode samarbejdsdrevne innovationsprocesser. Bogen henvender til konsulenter, ledere og undervisere, der vil blive bedre til at lave samarbejdsdreven innovation. Jeg bidrager også med en overbliksartikel om offentlig innovation.

Sprogøe, J. og Jørnø, R. (2015) Introduktion af velfærdsteknologi i professionel praksis, I: Kathrine Eriksen mfl. (red.) Velfærd, teknologi og læring i et professionsperspektiv, UCSJ Forlag

I denne artikel fortæller vi om de udfordringer og muligheder, der er, når man skal implementere ny teknologi i sin organisation. Vi tilbyder nye forståelser og en række opmærksomhedspunkter til ledere og medarbejdere.

Sprogøe, J. (2009) Induction – because first impressions last! A learning theoretical comparison of induction at a bank and a maangement consulting company. Ph.d. dissertation, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus University

I denne afhandling undersøger og sammenligner jeg indslusning af medarbejdere i en bank og i en konsulentvirksomhed ud fra et læringsteoretisk og organisatorisk læringsteoretisk synspunkt. 

Sprogøe, J. (2008) Skolen set med teoretiske øjne, I: Næstved Fri skole mfl. (red) Frie børn leget bedst. Bogen om Næstved Fri Skole i 10 år, Books on demand GmbH

At være både far til en elev på skolen og forsker på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole giver en unik mulighed for at se på Næstved Fri Skole med de teoretiske briller på. Jeg giver her mit bud på, hvordan det ser ud.

Sprogøe, J. og Winther-Jensen, T. (red) (2006) Identity, Education and Citizenship – Multiple Interrelations, Peter Lang

The book presents the outcomes of the 21st Conference of the Comparative Education Society in Europe (CESE) held in Copenhagen in summer 2004. Bringing together studies related to educational policies, the book tries to broaden the scope of existing Comparative Education literature and demonstrates the advantages of employing a comparative approach to current trends in society and education.

Sprogøe, J. (2004) Motivation – midt imellem HRM og voksenpædagogik, I: Elisabeth Buk-Berge, Signe Holm-Larsen og Susanne Wiborg (red.) Utdannelse på tvers av grenser – komparative studier, Didakta Norsk Forlag A/S

I kapitlet udfolder jeg hvordan motivationsbegrebet tager sig ud i to vidt forskellige tænketraditioner; den voksenpædagogiske og inden for HRM-tænkningen. Kapitlet er en omskrivning af min kandidatafhandling fra Københavns Universitet.

Sprogøe, J. (2003) Pædagogik, I: Benedicta Pécseli (red.). Idéhistorie for de pædagogiske fag, Gyldendal

Bogen er en historisk og videnskabsteoretisk indføring i det pædagogiske områdes grundfag. Bogen henvender sig til alle studerende på alle niveauer ved pædagog- og lærerseminarier, de sociale højskoler mfl. 

Artikler mv.

Dahlberg, C. & Sprogøe, J. (2024) FGU som inkluderende skolepraksis, Kognition & pædagogik, nr. 131, 2024

Sprogøe, J. & Sunesen, M.K.S. (2024) Indledning: Salamanca-erklæringen fylder 30 år, Kognition & pædagogik, nr. 131, 2024

Christensen, S., Drejer, C., Fisker, T.B., Henningsen, I., Hervik, P., Klinge, L., Lund, G.E., Miðskarð, J., Rabøl, H., Sprogøe, J., Sunesen, M.S.K. (2024) Uddannelsesforskere: Dansk skolelovs straftænkning vækker mindelser om 1800-tallets sorte skole. Altinget

Dahlberg, C. & Sprogøe, J. (2023) Projektarbejde som løftestang for udvikling af professionsidentitet?, Kognition & pædagogik nr. 129, 2023 

Sprogøe, J. (2023) Praksislæring – en renæssance, Kognition & pædagogik, nr. 127, 2023

Sprogøe, J., Lennert, T., Bjergsø, M. & Dahlberg, C. (2023) Værkstedspædagogik – produktion og læring i et “larmende” miljø, Kognition & pædagogik, nr. 127, 2023

Lindvig, K. E., Sprogøe, J. & Aarkrog, V. (2023) Learning Factory som case for praksislæring i EUD-sektoren, Kognition & pædagogik, nr. 127, 2023

Brandi, U. & Sprogøe, J. (2022) Special issue guest editorial: A nordic approach to organizational learning and the learning organization, The Learning Organization, vol.29 ,no.3, s.205-214

Sprogøe, J. (2022) Forankring af it i social- og sundhedsuddannelserne, Kognition & pædagogik, nr. 123, 2022

Sprogøe, J. (2021) Skolelederen som menneskelig mikserpult, Ledelse i Morgen, 24, nr.7, april 2021

Sprogøe, J., Christensen, M. & Andersen, R. (2021) Nye arbejdsdelinger i socialpædagogisk praksis, Tidsskrift for arbejdsliv, 23, nr. 1, marts 2021

Christensen, S., Lagermann, L. C., Sprogøe, J., & Sunesen, M. (2020) Det transformative praksisfællesskab, Ledelse i Morgen, 24, nr.1, sep. 2020

Sprogøe, J. & Thrane. I.M. (2020) Professionel vejleder-elevrelation i sundhedsfaglige erhvervsuddannelser, Kognition & Pædagogik, nr. 116, 2020

Sunesen, M., Sprogøe, J., Christensen, S. og Lagermann, L.C. (2020) Ledelse og professionelle fællesskaber i FGU, Ledelse i Morgen, 23, nr. 6, marts 2020

Sprogøe J. og Nielsen M.V. (2017) Dilemmaer ved dokumentation af socialpædagogisk, Socialpædagogerne

Sprogøe, J. Brandi, U. & Kristensen, N.E. (2016) Individual competences and organizational capabilities for re-innovation in the public sector, Paper presented at the OLKC-conference, St. Andrews, Scotland, April 2016

Kristensen, N. E. og Sprogøe J. (2015) Del de gode løsninger. Individuelle kompetencer og organisatoriske betingelser der styrker geninnovation i det offentlige, UCSJ

Sprogøe, J. og Pedersen, K. (2015) Sidemandsoplæring i et helhedsperspektiv, Erhvervspsykologi, 13(2)

Skjødt, U. og Sprogøe, J. (2014) Anerkendelse i professionsfaglig ledelse, Tidsskrift for Arbejdsliv, 16(1)

Sprogøe, J. og Kabat, K. (2014) Social kapital som ledelsesmæssig balanceakt, Erhvervspsykologi, 12(3)

Sprogøe, J. (2013) Social kapital i hierarkiske organisationer, Tidsskrift for Arbejdsliv 15, 1

Sprogøe, J. (2012) VI KA’ – kompetencer i spil, Erhvervspsykologi, 10(4)

Sprogøe. J. (2010) Kompetencer i spil – om at måle dét, du gør, I: Fokus på realkompetencer, nr 3, NVR – nationalt videnscenter for realkompetencevurderinger

Husted, B. og Sprogøe, J. (2010) Læringsformer, Temahæfte i Projekt KLAR, Selandia Forlag

Sprogøe, J. & Elkjaer, B. (2010) Induction: organizational renewal and the maintenance of status quo, Society and Business Review, 5, 2

Sprogøe J. & Rohde, N. (2009) Practicing induction: a generative dance between newcomers and organizations, Learning Inquiry, 3

Rohde, N. and Sprogøe, J. (2007) Induction practice – a generative dance between newcomers and organizations, paper presented at EGOS Colloquium, Vienna, Austria (nomineret til Best student paper)

Sprogøe, J. and Rohde, N. (2007) Induction and the opportunities for organizations to learn, paper presented at OLKC, London, Canada

Sprogøe, J. og Elkjaer, B. (2006) Induction as both organisational and individual learning, paper presented at EGOS Colloquium, Bergen, Norge

Sprogøe, J. (2003) Comparative analysis of lifelong learning strategies and their implementation in Denmark, Estonia, Finland, Iceland, Latvia, Lithuania, Norway, Sweden. Background Document for the conference: ”A Human Touch – Adults Learning with a Difference”, May 2003 i Riga. Nordic Council and Nordiska Folkliga Akademi.